Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

Artikel 4 - Facturatie en betaling

Artikel 5 - Annulering

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

Artikel 7 – Online diensten

Artikel 8 - Overmacht

Artikel 9 - Geschillen

Artikel 10 - Geheimhouding

 

Artikel 1 - Definities

 1. Influencer Worden, gevestigd in Valencia, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de dienstverlener.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online dienst wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel  2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, coachings, masterclasses, memberships, en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden, te vinden op www.influencerworden.nl, zijn steeds van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de klant. Dit geldt voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

 1. De dienstverlener biedt haar diensten aan via de website, e-mail of sociale media. De tarieven worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. De tarieven zijn exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals advertentiekosten.
 2. De dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant zich via de website aanmeldde is het geldende aanbod.
 3. De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.
 4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst altijd wordt uitgevoerd en nagekomen. Er geldt geen herroepingsrecht op de online diensten die via deze website worden aangeboden.

Artikel 4 - Facturatie en betaling

 1. De prijs is afhankelijk van de gekozen diensten. De tarieven staan vermeld op de website van de dienstverlener. 

 2. Voor de diensten waar de klant zich via de website voor heeft aangemeld zal de dienstverlener op verzoek een factuur opstellen en versturen. Deze factuur dient betaald te zijn bij aanvang van de sessie, en niet later dan 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 3. Na aanmelding van een dienst via de website ontstaat voor de klant de verplichting tot betaling. De dienstverlener komt het recht toe betalingen vooraf te verzoeken. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van de klant.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van de dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te verval.


Artikel 5 - Annulering of wijziging van de overeenkomst 

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan ons melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken dienst aan de klant berekenen. Bij te late verwittiging of een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De klant mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.
 2. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de dienst en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 
 3. Indien de dienstverlener zelf is verhinderd voor een overeengekomen sessie, zal geprobeerd worden de sessie in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 kalenderdagen worden teruggestort.
 4. De dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. 

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking 

 1. De dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de dienstverlener bestaan uit het geven van online diensten, zoals masterclasses, persoonlijk advies, training, coaching, etc.
 2. De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de klant. 
 3. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de dienstverlener.
 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de terbeschikkinggestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 5. Klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 6. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.
 7. De dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Artikel 7 – Online diensten

 1. Indien een online dienst via de website wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. De dienstverlener heeft het recht de tarieven van haar diensten aan te passen. Zij heeft tevens het recht de tarieven in de aanloop naar een dienst aan te passen ter promotionele doeleinden.
 3. Doordat voor het geven van de online diensten gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan de dienstverlener niet garanderen dat de online dienst op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 4. De klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online diensten.
 5. De dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 6. De dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een online dienst uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 7. Het is voor de klant niet toegestaan om de inhoud van de online dienst te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 8. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 9. De toegang tot online trainingen is persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden.
 10. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een online dienst belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 - Geschillen

 1. De dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld eventuele klachten te herstellen.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 10 - Geheimhouding

 1. De klant is zich ervan bewust dat de dienstverlener bepaald inhoud van de online dienst (beeld & geluid) kan delen op haar website en sociale media kanalen. De klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij hier niet mee akkoord gaat.